TÜM ÖĞRENCİLERE DUYURU (İLİŞİK KESME -LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMDE AZAMİ SÜRELER)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA İLİŞİK KESİLMESİ İLE YÖNETMELİK MADDELERİ

Tezli yüksek lisans programı

Ders yükü ve öğrenim süresi

MADDE 39 –(1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıldır.

(3) Tezli yüksek lisans programı için öğretim planında yer alan kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavı ve tezin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Savunma sınav tarihi danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(3) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, enstitüye sınav tarihinden önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(4) Tez savunma sınavı için belirlenen tarihte toplanamayan jüriler, danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve enstitüye bildirilir. Yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az beş gün önce danışman tarafından ilan edilir ve formun bir örneği anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir.

 (6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel raporları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme veya ret kararı veren jüri üyesi/üyeleri gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından tespit edilen tarihte yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Programı

Ders yükü ve öğrenim süresi

MADDE 47(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk beş kredilik 15 ders, seminer dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 48(1) Yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl sonunda yeterlik sınavına alınır. Bu sınav her yarıyılda bir defa olmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen aylarda yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Komite, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur.

 (4) Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla doktora yeterlik sınav jürileri kurar. Komite, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asil ve biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürisini anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye önerir. Jüri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(5) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

 (6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, jüri tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan dersleri başarmak zorundadır. Fazladan alınacak ders veya dersleri birbirini izleyen en fazla iki yarıyıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan ve danışmanıyla beraber belirlediği tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayıyla birlikte sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez konusu önerisi savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez konusu önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme durumunda bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla karar verilir. Verilen karar/kararlar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içerisinde tutanakla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez dönemi/süresi, enstitü yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren başlar.

(3) Tez dönemine geçen öğrenci her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tez konusunda ve/veya başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, öğrenci ve/veya danışmanın talebi, tez izleme komitesinin uygun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(5) Tez konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 (6) Tez konusu önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen aylarda yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(7) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunu başarı ile sunması gerekir.

Tez savunma sınavı ve çalışmanın sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Savunma sınav tarihi danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, enstitüye sınav tarihinden önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(4) Tez savunma sınavı için belirlenen tarihte toplanamayan jüriler, danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve enstitüye bildirilir. Yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az beş gün önce danışman tarafından ilan edilir ve formun bir örneği anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel raporları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme veya ret kararı veren jüri üyelerinin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (Değişik cümle: RG-16.9.2017-30182 )tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından tespit edilen tarihte yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet ve diplomaya ilişkin ortak hükümler

MADDE 58 – (1) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarında, tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşünü ve şekilsel yönden incelenmesi için tezin enstitü tarafından istenilen basılı/dijital kopyasını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder.

(2) Mezuniyete hak kazanmış öğrencinin diploma veya geçici mezuniyet belgesi alabilmesi için aşağıda belirlenen belgeleri tez savunma sınavı/proje sunumu tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde enstitüye eksiksiz teslim etmesi gerekir: a) Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, tezin ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalı en az üç kopyası, b) Tezsiz yüksek lisans programında, kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci, tez yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmış dönem projesinin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı bir kopyası, c) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanakları, ç) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının enstitü tarafından belirlenen formatta elektronik bir kopyası, d) YÖK tarafından istenen diğer belgeler.

(3) Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kayıtlı olduğu programın bütün gereklerini başarıyla tamamlamış ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci, kayıtlı olduğu programın diplomasını almaya hak kazanır.

(5) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü, anabilim/anasanat ve/veya bilim/sanat dalı programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(6) Mezuniyet tarihi, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(7) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisansüstü diploması verilir.

(8) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(9) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(10) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını/geçici mezuniyet belgesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) İlgili tezsiz yüksek lisans programının açık olması ve programın ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olan öğrencilerin talepte bulunmaları halinde aşağıda belirtilenlere enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

İlişik kesilmesinde esas alınacak süreler bütün lisansüstü öğrenciler için 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ yarıyılından itibaren başlatılacaktır.